Grupy duszpasterskie /

Bierzmowanie - Rok I

Bierzmowanie - Rok I

Opiekun: ks. Jacek
Spotkania: maj 2021

Najbliższe spotkanie 14 czerwca 2021 r., godz. 17.00 (w kościele).

Spotkanie 10 maja 2021 r.

Wspólna modlitw różańcowa i nabożeństwo majowe. Peregrynacja figury Matki Bożej Różańcowej.

Materiały ze spotkania z 12 kwietnia 2021 r.

Co oznacza „Kościół”?
KOŚCIÓŁ, z greckiego „ekklesia” oznacza wspólnotę zwołanych. My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni i wierzymy w Boga, stajemy się zwołanymi przez Pana. Razem jesteśmy Kościołem. Chrystus, jak mówi św. Paweł, jest Głową Kościoła. My jesteśmy Jego ciałem.
Słowo „Kościół” oznacza zwołanie. Wskazuje ono na zgromadzenie tych, których Słowo Boże zwołuje, by utworzyli Lud Boży; karmieni Ciałem Chrystusa, sami stają się oni Ciałem Chrystusa. (KKK 777).

Dlaczego Bóg chce Kościoła?
Bóg chce Kościoła, ponieważ chce zbawić nas nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. Chce uczynić z całej ludzkości swój lud. Trójjedyny Bóg jest sam w sobie wspólnotą, wieczną wymianą miłości między Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym.

 Słowo Boże: Dz 4, 32 – 37 (Miłość jednoczy Kościół pierwotny)
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy "Syn Pocieszenia", lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.”

Zadanie domowe - odpowiedz pisemnie na pytania:
Co cennego otrzymałeś/otrzymałaś od Kościoła? Co możesz dać wspólnocie Kościoła – swojej parafii?

Następne spotkanie 12 kwietnia 2021, godz. 16.00 (w kościele). Przynieść należy pisemną odpowiedź na zadane pytanie, wiedzieć czym jest chrzest św. i znać treść ewangelii Mt 16, 14 – 20.

Materiały ze spotkania 11 marca 2021 r.

Słowo Boże: Mk 16, 14 – 20 (Zmartwychwstały ukazuje się swoim)
„Jezus ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.”

Co będzie dziać się z tymi, którzy uwierzą?

Co to jest chrzest?
Chrzest jest sakramentem, który gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje ochrzczonemu życie nadprzyrodzone i czyni go członkiem wspólnoty Kościoła.

 Dzięki wierze rodziców, zostaliśmy ochrzczeni. W dniu, gdy przyjmowaliśmy chrzest święty, to rodzice wyznali w naszym imieniu wiarę, obiecali, że wychowają nas w jej duchu i przekażą nam wartości chrześcijańskie. Jeżeli ktoś przyjął chrzest w późniejszym wieku, sam wyznał swoją wiarę wobec kapłana oraz zgromadzonych bliskich.

Zadanie domowe - odpowiedz pisemnie na pytania:
Kto Tobie przekazał wiarę? Jaka wiara została Ci przekazana?

Materiały ze spotkania 8 lutgo 2021 r.:

Słowo Boże:·Łk 9, 18 – 22 (wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową)
„Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał
i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».”
Kim dla mnie jest Jezus?
Odpowiedz pisemnie.


W poniżej podanych tekstach wskaż wszystko to, co mówi o Jezusie, jako człowieku i jako Bogu.
Mt 4, 1 – 11 (Jezus kuszony przez diabła) 
Mk 10, 46 – 52 (Uzdrowienie niewidomego) 
Łk 22, 39 – 45 (Modlitwa Jezusa)
Mk 4, 35 – 41 (Burza na jeziorze)
J 11, 17 – 19. 34 – 41. 43 – 44 (Wskrzeszenie Łazarza) 

Spotkanie 08 lutego 2021 r., godz. 16.15 (w kościele), na którym należy wykazać się znajmością następujących modlitw:
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Skład Apostolski (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…)
Dwa przykazania miłości
Dekalog (Dziesięć Przykazań Bożych)
Pięć Przykazań Kościelnych (uwaga w aktualnej wersji):
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła
Główne prawdy wiary
Siedem sakramentów
Pięć warunków sakramentu pokuty
Trzy cnoty boskie
Cztery cnoty główne
Akt wiary
Akt nadziei
Akt miłości
Akt żalu
Siedem Darów Ducha Świętego
Siedem grzechów głównych
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Rzeczy ostateczne człowieka
Pod Twoją obronę
Modlitwa Anioł Pański
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Tajemnice różańcowe

Materiały ze spotkania 22 stycznia 2021 r.:

Słowo Boże:
J 3, 16 – 18 (fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem)
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”

Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania:
Które słowo jest dla Ciebie szczególnie ważne?
W jaki sposób chciałabyś/chciałbyś je wykorzystać w swoim życiu?
Czy czujesz się kochaną/kochanym przez Jezusa? Dlaczego?

Czym jest wiara?
Wiara jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił.

Cechy wiary:
Jest czystym darem Boga
Wiara jest ponadnaturalną siłą, która jest konieczna do zbawienia
Wymaga od człowieka wolnej woli i jasnego umysłu
Jest pewna, gdyż gwarantuje ją Jezus
Staje się doskonałą, gdy dokonuje się w miłości
Wzrasta, gdy wsłuchujemy się w Słowo Boże i modlimy się
Daje nam przedsmak radości nieba

Materiały ze spotkania z października 2020 r.:

Czym jest modlitwa?
Modlitwa to rozmowa człowieka z Panem Bogiem, przebywanie z Nim oraz nawiązanie relacji osobowej ze swoim Stwórcą – ja i osoba Pana Boga.

Jakie są źródła modlitwy?
Źródłami modlitwy są: Słowo Boże, liturgia Kościoła i codzienne sytuacje, w których możemy spotkać Boga.

Jakiej modlitwy nauczył nas Jezus?
Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz.

 Napisz jak wygląda Twoja codzienna modlitwa.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM