Grupy duszpasterskie /

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Opiekun: ks. Jacek
Spotkania: 01. - 10.06.2020

Informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. VIII

Program spotkań połączonych z Nowenną do Ducha Świętego

01 czerwca 2020 /poniedziałek/

·      I Dzień Nowenny

·      Egzamin dopuszczający do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

·         godz. 15.30 – kl. VIII a i uczniowie spoza Szkoły Podstawowej nr 2

·         godz. 16.30 – kl. VIII b

02 czerwca 2020 /wtorek/ - godz. 18.30

·      II Dzień Nowenny

·      Próba liturgiczna

·      Przygotowanie do spowiedzi świętej (rachunek sumienia)

03 czerwca 2020 /środa/ - godz. 17.45

·         III Dzień Nowenny

·         Przekazanie zaświadczeń potwierdzających odbycie spowiedzi świętej

04 czerwca 2020 /czwartek/ - godz. 16.45

·         IV Dzień Nowenny - uczestniczą wszyscy

·         Spowiedź – kl. VIII a i uczniowie spoza Szkoły Podstawowej nr 2

05 czerwca 2020 /piątek/ - godz. 16.45 

·         V Dzień Nowenny - uczestniczą wszyscy

·         Spowiedź – kl. VIII b

06 czerwca 2020 /sobota/

·         Sprzątanie kościoła – godz. 9.00

·         VI Dzień Nowenny – godz. 17.45

·         Próba liturgiczna

07 czerwca 2020 /niedziela/

·         VII Dzień Nowenny w gronie rodziny

08 czerwca 2020 /poniedziałek/ - godz. 17.00

·         VIII Dzień Nowenny

·         Złożenie przyrzeczeń

·         Próba liturgiczna

09 czerwca 2020 /wtorek/ - godz. 17.45

·         IX Dzień Nowenny

·         Próba liturgiczna

10 czerwca 2020 /środa/

·         Spotkanie kandydatów i świadków – godz. 16.10

·         Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania – godz. 16.30

 

Informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. VIII, przed spotkaniem 1 czerwca 2020 r.

1.      Na egzaminie ostatecznie dopuszczającym do przyjęcia sakramentu bierzmowania spotykamy się 1 czerwca 2020:

·         godz. 15.30 – kl. VIII a i uczniowie spoza Szkoły Podstawowej nr 2

·         godz. 16.30 – kl. VIII b

2.      Obowiązuje następujący materiał:

·         Katechizm – pytania od 26 do 49 i od 53 do 82 oraz pojęcie czym jest krzyżmo.

Krzyżmo – to poświęcony olej powstały z połączenia oliwy i żywicy balsamicznej (od gr. chrisma – olej do namaszczenia). Sam Jezus nazywany jest Chrystusem (od gr. christos – namaszczony) lub po hebrajsku Mesjaszem. Ponieważ bierzmowani należą do Jezusa Chrystusa, mają udział w Jego godności wielkiego króla, kapłana i proroka. Olej krzyżma zostaje poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, żeby potem służył przy chrzcie, bierzmowaniu i święceniach kapłańskich i biskupich, jak też podczas konsekracji ołtarzy i dzwonów. Olej symbolizuje radość, siłę i zdrowie. Namszczeni krzyżem ludzie zaproszeni są do głoszenia Ewangelii swoim życiem.

·         Modlitwy:

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Skład Apostolski (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…)

Dwa przykazania miłości

Dekalog (Dziesięć Przykazań Bożych)

Pięć Przykazań Kościelnych (uwaga w aktualnej wersji)

Główne prawdy wiary

Siedem sakramentów

Pięć warunków sakramentu pokuty

Trzy cnoty boskie

Cztery cnoty główne

Akt wiary

Akt nadziei

Akt miłości

Akt żalu

Siedem Darów Ducha Świętego

Siedem grzechów głównych

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Rzeczy ostateczne człowieka

Pod Twoją obronę

Modlitwa Anioł Pański

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Tajemnice różańcowe

·         Dary Ducha Świętego:

Dar mądrości pozwala dostrzegać Boga i widzieć wszystko w Jego świetle, Jego oczami. Mądrość Boża przeciwstawia się mądrości czysto ludzkiej. Dzięki temu darowi człowiek nie gubi ostatecznego powołania i przeznaczenia w Bogu.

Dar rozumu umożliwia zrozumieć Boga i człowieka, rzeczy i wydarzenia, pojąć ich istotę i znaczenie. Dzięki rozumowi człowiek poznaje rzeczywistość taką, jaka jest; pozwala także zrozumieć Boże prawdy zawarte w Słowie Bożym i nauce Kościoła.

Dar rady pomaga dokonywać słusznego wyboru w sytuacjach skomplikowanych i niejasnych, rozróżniać, co jest rzeczywistym dobrem, a co złem. Dzięki temu darowi człowiek umie podejmować mądre, jednoznaczne decyzje w sprawach wielkich i małych, tak by uczestniczyć coraz bardziej w wiecznym życiu Boga.

Dar męstwa daje duchową siłę do odważnego wyznawania swoich przekonań i zgodnego z nimi postępowania, nie lękając się zagrożeń i przykrych konsekwencji. Może przeciwstawiać się złu, nie uciekając się do przemocy.

Dar umiejętności to szczegółowa wiedza, która umożliwia wprowadzać w czyn podstawowe prawdy wiary i zasady moralne, posługiwać się dostępnymi środkami, by osiągać wytyczone sobie cele na drodze do Boga.

Dar pobożności pomaga człowiekowi nawiązać relację z Bogiem Ojcem i wyrażać ją w aktach kultu i w dobrych uczynkach. Dzięki pobożności całe życie człowieka jest przeżywane w bliskości z Bogiem.

Dar bojaźni Bożej nie oznacza niewolniczego strachu przed Bogiem, ale szacunek, posłuszeństwo wobec Niego, lęk, by Go nie utracić grzesząc, gdyż jest najwyższą Wartością i Bogactwem, Osobą godną miłości ponad wszystko.

·         Znajomość liturgii sakramentu bierzmowania:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

 

Biskup: [N], PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

Odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was:

Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Do tego wyznania dołącza się biskup, głosząc wiarę Kościoła:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Zgromadzenie wiernych wyraża swoją zgodę odpowiadając:

Wszyscy: Amen.

·         Znajomość treści następujących fragmentów Pisma Św.:

Rdz 2, 16 – 17; 3, 1 – 13. 17 -19. 23 – 24 (grzech pierworodny)

Łk 15, 11 – 24 (Przypowieść o miłosiernym Ojcu)

Dz 2, 1 – 13 (Zesłanie Ducha Świętego)

3.      W poniedziałek, 1 czerwca rozpoczniemy Nowennę do Ducha Świętego.

4.      Przypominam, że świadkowie, którzy nie mieszkają na terenie parafii Św. Zygmunta w Łosicach, muszą dostarczyć ze swojej parafii, zaświadczenie dopuszczające ich do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. VIII, przed spotkaniem 25 maja 2020 r.

1.      Na spotkaniu 25 maja 2020, godz. 16.30:

·         Każdy wykazuje się znajomością wiadomości z katechizmu – pytania 34 – 48. Jeżeli chodzi o 7 darów Ducha Świętego korzystajcie z materiałów, które otrzymaliście na ostatnim spotkaniu, które mieliśmy 18 maja 2020.

·         Wykazujecie się również znajomością obrzędów bierzmowania (każdy otrzymał je ostatnio na dodatkowej kartce).

·         Przynosicie wypełnioną kartkę dotyczącą świadka sakramentu bierzmowania oraz należy dostarczyć jak najszybciej zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka (dotyczy osób spoza Parafii Św. Zygmunta). Przypominam, że Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania mówi: „W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i  praktykującym katolikiem” (p. 17)

·         Uzupełniacie wszelkie zaległości, jeżeli chodzi o zaliczenia poprzednich części katechizmu oraz prac pisemnych, które były do wykonania w domu.

2.      Osoby, które przyjęły chrzest poza Parafią Św. Zygmunta muszą dostarczyć metrykę chrztu świętego.

3.      Na egzaminie ostatecznie dopuszczającym do przyjęcia sakramentu bierzmowania spotykamy się 1 czerwca 2020:

·         godz. 15.30 – kl. VIII a i uczniowie spoza Szkoły Podstawowej nr 2

·         godz. 16.30 – kl. VIII b

W poniedziałek, 1 czerwca, rozpoczniemy także Nowennę do Ducha Świętego.

4.      Spowiedź przed przyjęciem sakramentu bierzmowania dla Was, rodziców i rodziny, będzie miała miejsce w dwóch terminach:

·         4 czerwca 2020 r. (czwartek), godz. 17.00 – kl. VIII a i uczniowie spoza Szkoły Podstawowej nr 2

·         5 czerwca 2020 r., (piątek), godz. 17.00 – kl. VIII b

5.      Proszę o pomoc, zarówno Was jak i Waszych Rodziców, przy sprzątaniu generalnym naszej świątyni w sobotę, 6 czerwca o godz. 9.00.

6.      Na samej uroczystości bierzmowania, 10 czerwca, obowiązuje wszystkich przyjmujących ten sakrament strój galowy. Odpowiedni strój dotyczy również świadków.

7.      Rodziców zachęcam do świętowania przyjęcia sakramentu bierzmowania Waszego dziecka, poprzez zorganizowanie kolacji w najbliższym gronie rodziny i spędzenie tego wyjątkowego wieczoru razem.

18 maja 2020 r.

1.      Na chwilę obecną każdy z kandydatów do sakramentu bierzmowania, w ramach przygotowania powinien wykazać się znajomością modlitw:

·         Ojcze nasz

·         Zdrowaś Maryjo

·         Skład Apostolski (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…)

·         Dwa przykazania miłości

·         Dekalog (Dziesięć Przykazań Bożych)

·         Pięć Przykazań Kościelnych (uwaga w aktualnej wersji):

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

·         Główne prawdy wiary

·         Siedem sakramentów

·         Pięć warunków sakramentu pokuty

·         Trzy cnoty boskie

·         Cztery cnoty główne

·         Akt wiary

·         Akt nadziei

·         Akt miłości

·         Akt żalu

·         Siedem Darów Ducha Świętego

·         Siedem grzechów głównych

·         Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

·         Grzechy wołające o pomstę do nieba

·         Rzeczy ostateczne człowieka

·         Pod Twoją obronę

·         Modlitwa Anioł Pański

·         Koronka do Bożego Miłosierdzia

·         Tajemnice różańcowe

2.      Na chwilę obecną każdy z kandydatów do sakramentu bierzmowania w ramach przygotowania powinien również wykazać się wiedzą z katechizmu:

·         pytania 26 – 35 (zaliczenie na najbliższym spotkaniu)

·         pytania 49, 53 – 71

·         pytania 72 – 82

3.      Jeżeli ktoś z którejś, zaległej części katechizmu lub modlitw nie odpowiadał, uzupełni to na najbliższym spotkaniu.

4.      Proszę również dostarczyć wszystkie zaległe prace pisemne z naszych spotkań.

5.      Proszę, aby osoby, które były ochrzczone poza par. Św. Zygmunta w Łosicach dostarczyły świadectwo chrztu. Mówiłem o tym na naszym ostatnim spotkaniu.

6.      Proszę powoli decydować o tym, kogo poprosicie na świadka sakramentu bierzmowania. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania mówi: „W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem” (p. 17).

7.      Jeżeli ktoś z Waszych Rodziców nie otrzymało smsa z wiadomością o terminie bierzmowania i spotkaniu, proszę o kontakt na tel. Ks. Dyżurnego, który znajduje się na naszej parafialnej stronie internetowej, u góry strony.

8.      Bardzo proszę Was o szczególne zaangażowanie się w przygotowanie w tych ostatnich tygodniach, abyście mogli przyjąć bierzmowanie w zaplanowanym terminie.

Spotkani z Rodzicami w czwartek, 21 maja, godz. 18.40 (po wieczorowej mszy św.). Proszę, aby na spotkanie przyszło tylko jedno z rodziców od danego dziecka.

 

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM